Jalan Tebrau Susur EDL

L16 C1 – Jalan Tebrau / Susur EDL

2701

L16 C2 – Jalan Tebrau / Susur EDL

2701